• We provide SOLUTIONS
    to your problems in order to help you
    improve processes and increase your profits
  • We help you make a
    Healthier Environment

    in your workplace
Articles
image น้ำโอโซน... เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งข้อมูล : Food Focus Thailand - August 2013

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซโอโซน (O3) ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ในปี ค.ศ. 1906 ...

image Ozone ? A Green Disinfection Technology for Food Industry
แหล่งข้อมูล : GeAlex Augusto Gon?laves
Center of Water Resources Studies; Department of Civil & Resource Engineering;
Dalhousie University; Halifax; NS; B3J 1Z1; Canada

Ozonation has been used for years to disinfect water for drinking purposes in Europe. A number of other commercial uses have been found for ozone including disinfection of bottled water, swimming pools, prevention of fouling of cooling towers, and ...

image Ozone sanitizing system finds favour with top industry names in UK
แหล่งข้อมูล : International Sandwich & snack news Issue 138 - March 2012

A revolutionary sanitizing system has won the backing of three of the biggest name in the food industry, paving the way for many chemical sanitizers to be removed from the food preparation process. ...

image Disinfection Fact about Hypochlorous Acid
แหล่งข้อมูล : George Clifford White Handbook of chlorination and Alternative Disinfectants, 3rd edition, 1999

There are distinct differences between a Sodium Hypochlorite solution, a Calcium Hypochlorite solution and an onsite generated Hypochlorous Acid solution. ...

image Bioxigen สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างไร
แหล่งข้อมูล : หนังสือ Asia Pacific Food Industry Thailand July - August 2009

ในอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์คือความสำคัญอันดับหนึ่งซึ่งผู้ผลิตใช้จ่ายเงินจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อมาตรการควบคุม แรงงาน การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กระบวนการผลิตอาหารจะมีความสะอาดเป็นไปตามมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐานถ้าทำได้ ...

image Lessons From E.Coli Outbreak
แหล่งข้อมูล : IShan Palit. CEO. Product service division. TÜV SÜD. 2011

IN May 2011, the deadliest Escherichia Coli (E.Coli) outbreak in recorded history claimed its first victim, an 83-year-old woman in Germany. Just two months later, nearly 1,000 people have been diagnosed with haemolytic uraemic syndrome (HUS), a life-threatening gastrointestinal infection caused by the virus. In addition, there were people confirmed as infected with E.Coli in other European countries, the US and Canada. ...

image Freshness on the move
แหล่งข้อมูล : Asia Pacific Food Industry March 2012

ความปลอดภัยและความสดใหม่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของผู้ผลิตอาหาร การเก็บรักษา การจัดการ และการขนส่งที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีถึงผู้บริโภคได้ตรงเวลา นั่นหมายถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เรียกว่าระบบ Cold Chain วิธีการนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความปลอดภัยและมีความสดใหม่ถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันจะต้องการอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา การจัดการ และการขนส่งที่แตกต่างกันด้วย ...

image PRESERVATION CHALLENGES : Freezing / Chilling Professional?s Perspective
แหล่งข้อมูล : วารสาร Food Industry July-August 2008

AFPI Thailand :?ขั้นตอนลดอุณหภูมิทั้งในระดับของการแช่เยือกแข็งและการแช่เย็นในการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ในมุมมองของคุณศรัทธาฯ ขั้นตอนนนี้หากจัดการไม่ดี จะมีผลกระทบต่อด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง? ...

image Chilling V.S. Freezing ? Cost Effectiveness from Choosing the Right Process
แหล่งข้อมูล : วารสาร Food Industry May-June 2007

หากมองตลาดอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานหรือ Ready meals ในปัจจุบัน ด้วยทิศทางการเติบโตที่สม่ำเสมอ สอดคล้องกับวิถีการบริโภคของคนไทย ที่เปลี่ยนไป กลายเป็นผู้ที่นิยมรับประทานอาหารปรุงสำเร็จที่สูงที่สุดในโลก ตลาดอาหารปรุงสำเร็จทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศหรือส่งออกนั้น กลายเป็นอนาคต สำหรับผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน แต่ขั้นตอนการผลิตนั้นมีรายละเอียดที่ต้องเข้าใจหรือเลือกใช้ให้ถูกต้องทั้งกฎระเบียบมาตรฐานอาหารต่างๆ รวมไปถึงการจัดการด้านต้นทุน ...

image เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิอาหาร เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูล : หนังสือ Food Industry ฉบับ เดือน กรกฎาคม ? สิงหาคม 2005

เป็นที่ทราบกันดีว่าการลดอุณหภูมิของอาหาร ทั้งในรูปแบบของการแช่เย็น (Chilling Method) หรือการแช่แข็ง (Freezing Method) ล้วนมีผลช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้หากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดอุณหภูมิของอาหารลงได้อย่างรวดเร็วทันทีที่อาหารปรุงสุก จะส่งผลให้อาหารนั้นยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับอาหารก่อนการแช่เย็นหรือแช่แข็งได้ ...